Onze Focus

Gemoedsrust, evenwicht, veerkracht. Ongetwijfeld hebt ook u die doelstellingen voor ogen als u een beroep wenst te doen op financiële dienstverlening. Metris helpt u ze te realiseren via een uitgekiend traject. Onze reis vergt voorbereiding en discipline. Ze start met een openhartig gesprek waarbij we samen uw huidige financiële positie doorlichten, uw verlangens en behoeften aftoetsen. We brengen de domeinen succesie, vermogen en pensioen samen in een evenwichtig en gebalanceerd pakket op uw maat.

Uw traject

De opstart van onze advisering bestaat uit  een openhartig gesprek waarbij we samen met u uw huidige financiële positie doorlichten en uw doelstellingen aftoetsen. Onze eerste taak bestaat er daarbij in zorgvuldig naar u te luisteren. Met bijzondere aandacht voor de maatregelen die u al heeft getroffen om uw levensstandaard en die van uw gezin veilig te stellen, om tegenslagen op te vangen, om van een zorgeloos pensioen te genieten, om uw nalatenschap te plannen.  Dit alles brengen we in kaart in een overzichtelijke samenvatting.

Op basis van deze situatieschets gaan we achter de schermen aan het werk om een studie te maken op maat van uw persoonlijke situatie en doelstellingen, waarbij de nadruk gelegd zal worden op:

  • Successie: een inzicht in fiscaal verstandige, correcte en efficiënte technieken van vermogensoverdracht tijdens het leven en bij overlijden, dit zowel voor privé vermogen als voor vermogen opgebouwd in vennootschapsstructuren. Met controlemechanismes voor uzelf zolang u leeft. Met controlebehoud voor en bescherming van de langstlevende partner en/of  andere nabestaanden. En met het nodige evenwicht voor uw pensioenplanning.
  • Vermogensbeheer: het opbouwen en beheren van uw vermogen waarbij rendement, risico, liquiditeit en spreiding centraal staan, waarbij zowel het privé- als het beroepsmatig vermogen (bv. via vennootschap) aan bod komt.  We leggen uit wat bij de samenstelling van uw roerend en onroerend vermogen niet alleen de impact kan zijn van spreiding in beleggingsstijlen en beleggingsthema’s, maar ook wat de impact kan zijn op uw successie- en pensioenplanning.. Daarbij kunnen ook beleggingsformules aan bod komen binnen het wettelijk kader van de tak 21 spaarverzekering en de tak 23 beleggingsverzekering.
  • Pensioenplanning: een analyse van de actueel opgebouwde en te verwachten pensioenkapitalen en/of pensioenrentes in de eerste pijler (wettelijk basispensioen), tweede pijler (aanvullende pensioenrechten via werkgever of eigen vennootschap), derde pijler (vrijwillige inkomensvoorzieningen via pensioensparen en levensverzekeringen) en vierde pijler (eigen vermogen). Waar nodig doen we suggesties voor bijsturing door middel van fiscaalvriendelijke formules.
  • Risico-indekking: een analyse van de actuele voorzieningen en aanvullende verzekeringen voor zorg, hospitalisatie, invaliditeit, arbeidsongeschiktheid, gewaarborgd inkomen en/of omzetbeveiliging. Waar nodig komen suggesties voor bijsturing aan bod.

Deze studie resulteert uiteindelijk in een globaal plan van aanpak, waarbij de verschillende deeldomeinen op elkaar worden afgestemd.  Zodat successie, vermogen en pensioen hand in hand gaan en beslissingen op één domein geen onaangename effecten creëren in één van de andere deeldomeinen.

Bovendien is dit een traject op lange termijn. Uw dossier vergt regelmatige opvolging omwille van wijzigingen die zich in de tijd kunnen voordoen, zowel in uw eigen situatie als in de zich regelmatig wijzigende wetgeving. Permanente info, persoonlijk contact, opvolging en nazorg zijn daarom uitermate belangrijk in de continuïteit van onze dienstverlening.  Een plan op maat met een zeer persoonlijke begeleiding!  Daar kunt u op rekenen. Dat is waar Metris voor staat.